Regulamin zawodów

 

 

Gymkhana GP – regulamin

Uczestnictwo w imprezie Gymkhana GP oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów, na podstawie, których Regulamin został sporządzony.

 

WPROWADZENIE

Gymkhana - sport motorowy wymagający od zawodników przejazdu wyznaczonej trasy na czas. Przejazdy odbywają się indywidualnie, a trasa składa się z takich elementów jak: serie zakrętów, slalomy, nawroty 180 stopni, nawroty 360 stopni, ósemki. Przejazd odbywa się przy maksymalnych przyspieszeniach i hamowaniach. Bardzo ważna jest zdolność zapamiętania trasy i koncentracja. Umiejętności jazdy zdobyte podczas startów w tej dyscyplinie mogą znacząco przełożyć się na poprawę zarówno bezpieczeństwa jak i przyjemności z jazdy motocyklem po drogach publicznych. Zawody odbędą się niezależnie od warunków pogodowych. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu imprezy.

UCZESTNICY

1. Jako uczestnik rozumiana jest każda osoba, która bierze udział w jazdach treningowych bądź konkursowych i została wcześniej zarejestrowana przez organizatora.

2. Rejestracji można dokonać do dnia poprzedzającego zawody na stronie interetowej lub w dniu zawodów w biurze zawodów.

3. W celu rejestracji należy wypełnić i podpisać formularz rejestracyjny zawierający informacje o uczestniku oraz motocyklu biorącym udział w imprezie.

4. W przypadku liczby osób przekraczającej możliwości organizacyjne imprezy, organizator może podjąć decyzję o zamknięciu rejestracji.

5. Osoby uczestniczące w jazdach konkursowych, treningach, bądź rozgrzewkach na motocyklu zobowiązane są do:

• posiadania i wykorzystania motocyklowej odzieży ochronnej i homologowanego kasku

• poruszania się motocyklem wyłącznie w kasku i po wyznaczonych do tego obszarach bądź torach (jazda bez kasku będzie równoznaczna z dyskwalifikacją i wykluczeniem z imprezy)

• przestrzegania porządku, przepisów p.poż i ochrony środowiska

• stosowania się do poleceń osób funkcyjnych i przedstawicieli organizatora.

6. Uczestnik imprezy musi posiadać ważny na terenie Polski dokument uprawniający do jazdy motocyklem, lub motorowerem.  

7. Stan zdrowia musi pozwalać na uczestnictwo w jazdach szkoleniowych, konkursowych i testowych.

8. Uczestnicy Gymkhana GP oświadczają, że nie są ani nie będą w trakcie jazd szkoleniowych, konkursowych i testowych pod wpływem alkoholu, leków wpływających na zdolność prowadzenia pojazdów, narkotyków ani innych środków odurzających.

9. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za pojazdy używane przeze siebie w czasie imprezy „Gymkhana GP”.

10. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przeze niego w czasie uczestnictwa w jazdach szkoleniowych, konkursowych i testowych oraz za uszczerbek na zdrowiu osób trzecich, włączając w to uczestników jazd szkoleniowych, konkursowych i testowych, widzów oraz osoby działające w imieniu i na rzecz organizatorów tych jazd.

11. Uczestnik imprezy nie będzie żądał zwrotu poniesionych kosztów udziału w imprezie „Gymkhana GP”.

12. Osoby niestosujące się do przepisów niniejszego regulaminu podlegają pouczeniu lub karom zgodnym z Regulaminem. W przypadkach drastycznych organizator zastrzega sobie prawo powiadomienia służb porządkowych, Straży Miejskiej, Policji, a w ostateczności, w celu ochrony organizatora i obiektu lub egzekwowania należności za poniesione straty, wystąpienia na drogę sądową wobec uczestnika/ sprawcy zdarzenia.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów oraz z imprezy zawodnika, który:

- nie stosuje się do ustaleń regulaminu,

- nie stosuje się do poleceń organizatora,

- jest pod wpływem środków odurzających,

- porusza się motocyklem lub zachowuje się w sposób narażający bezpieczeństwo swoje lub innych,

- wykazuje się niesportowym zachowaniem.  

14.Ostateczną decyzję o dopuszczeniu danego zawodnika do zawodów podejmuje Organizator.

 

PRZYZNAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

1. O przyznawaniu numerów w czasie rejestracji do poszczególnych rund decyduje kolejność zgłoszeń.

2. Pula numerów jest wspólna dla klasy amatorów i pro.

3. Numery startowe klasy amatorów oraz klasy “pro” muszą być wyraźnie różne. Preferowane jest, aby klasa “pro” miała plastrony czerwone, a klasa amatorów plastrony żółte. 

4. Do startu w zawodach dopuszczony zostanie tylko zawodnik posiadający na sobie plastron z przydzielonym numerem startowym, zawodnicy bez plastronów zostaną zdyskwalifikowani.

5. Organizatorzy poszczególnych rund mają prawo do wykonania plastronów na własny koszt, jeśli takie są wymogi sponsora danej rundy, pod warunkiem, że nie koliduje to z wcześniejszymi ustaleniami pozostałych organizatorów i sponsorów całego cyklu zawodów.

 

SPECYFIKACJA MOTOCYKLA

1. Motocykl biorący udział w Gymkhana GP musi być:

• zarejestrowany,

• technicznie sprawny,

• posiadać ważne ubezpieczenie OC,

• wyposażony w opony homologowane do poruszania się po drogach publicznych (zabronione jest korzystanie z opon sportowych typu slick, wet, rain, itp.)

2. Z motocykla można zdemontować kierunkowskazy, lusterka oraz rejestrację.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z imprezy motocykla, który:

- według jego opinii nie będzie spełniał wymagań określonych w niniejszym regulaminie,

- w sposób rażący będzie przekraczał normy głośności,

- będzie posiadał jakiekolwiek wycieki oleju, paliwa, bądź innych płynów, 

- nie został przygotowany zgodnie z zaleceniem organizatora danej rundy (w Szczecinie wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie w motocyklu ostrych krawędzi).

 

ZASADY I PRZEBIEG IMPREZY

1. Szczegółowy harmonogram imprezy zostanie podany przez organizatora nie później niż na dwa dni przed imprezą.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu, o których będzie informował uczestników jak to tylko możliwe najszybciej.

3. Bezpośrednio przed rozpoczęciem imprezy zawodnicy biorą udział w odprawie, na której zostaną przekazane wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa oraz poruszania się po torze jak i poza jego obrębem.

4. Trasa konkursowa zostaje opublikowana podczas odprawy zawodników poprzedzającej przejazdy konkursowe. Znaczenie kolorów pachołków użytych do oznaczenia trasy:

• Pachołek czerwony należy mijać z lewej jego strony (mając go po prawej ręce).

• Pachołek niebieski należy mijać z prawej jego strony (mając go po lewej ręce).

• Pachołki żółte wyznaczają miejsce bądź linie, pomiędzy którymi należy przejechać co najmniej jednym z kół motocykla.

• Pachołek czerwono-żółty należy okrążyć, podjeżdżając z jego lewej strony (mając go po prawej ręce) i wykonując objazd wokół niego większy niż 270 stopni.

• Pachołek niebiesko-żółty należy okrążyć, podjeżdżając z jego prawej strony (mając go po lewej ręce) i wykonując objazd wokół niego większy niż 270 stopni.

5. Innego rodzaju pachołki ustawione bądź położone na trasie mogą dodatkowo wskazywać kierunek jazdy.

6. W ustawieniach toru, w szczególnych wypadkach, mogą występować odstępstwa od podanych powyżej reguł i są one uzależnione od postanowień organizatora.

 

POMIAR CZASU

1. Za pomiar czasu oraz wskazywanie przewinień odpowiedzialni są sędziowie wyznaczeni przez organizatora.

2. Wszystkie decyzje sędziów są ostateczne i niepodważalne.

3. Procedura startu: Motocykl zostaje umieszczony w polu startu, tak by przednie koło nie dotykało linii startu. Pomiar czasu startuje od przekroczenia linii startu przednim kołem po czytelnym znaku wydanym przez sędziego.

4. Procedura mety: Motocykl musi zostać zatrzymany w wyznaczonej strefie. Czas przejazdu zostaje zatrzymany po przekroczeniu linii mety przednim kołem.

5. Czas dodany za przewinienia (kary): 

• 1 sekunda zostanie dodana do czasu końcowego w przypadku: • potrącenia lub przewrócenia pachołka • podparcia nogą o podłoże (przycieranie ziemi kolanem, łokciem, ręką bądź butem w czasie jazdy w złożeniach nie jest uznawane za przewinienie) • falstartu

• 3 sekundy zostają doliczone do czasu końcowego w przypadku: • nie wykonania lustra, • wielokrotnego podparcia nogą o podłoże podczas wykonywania jednej figury, • nie zatrzymania się na mecie w obrębie wyznaczonej strefy,

6. W przypadku pomylenia toru jazdy, wyjazdu poza wyznaczoną trasę lub przejazdu na skróty jest zobowiązany powrócić do miejsca, gdzie popełnił błąd i kontynuować przejazd.

7. Dyskwalifikacja ma miejsce gdy:

• zawodnik wyjedzie poza wyznaczoną trasę lub pojedzie na skróty i nie wróci na prawidłowy tor jazdy lub nie ukończy przejazdu

• ignoruje polecenia sędziego,

• uczestnik porusza się po terenie imprezy Gymkhana GP bez zapiętego kasku.

8. W przypadku gdy pomiar czasu zostanie zatrzymany z przyczyn niezależnych od zawodnika, ma on prawo do powtórzenia przejazdu.

9. W przypadku gdy zawodnik zostanie mylnie zawrócony z trasy przez sędziego liniowego, lub nie może ukończyć przejazdu na skutek sytuacji za którą odpowiedzialność leży po stronie organizatora, ma on prawo do powtórzenia przejazdu.

 

JAZDA KONKURSOWA

1. Klasyfikacja w jeździe konkursowej odbywa się według zasad Gymkhana GP na podstawie dwóch przejazdów wyznaczonego toru.

2. Pierwszy przejazd odbywa się według kolejności numerów startowych.

3. Drugi przejazd odbywa się według kolejności czasów osiągniętych w pierwszym przejeździe powiększonych o czas dodany za ewentualne przewinienia i rozpoczyna się od najwolniejszego zawodnika. 

4. Decyzją organizatora ilość zawodników zakwalifikowanych do drugiego przejazdu w klasie amatorów może ulec ograniczeniu.

5. Zwycięzcą imprezy zostaje zawodnik, który uzyska najlepszy jednostkowy czas przejazdu powiększony o czas dodany za ewentualne przewinienia.

6. W przypadku, gdy zawodnik nie może wystartować w swojej kolejce z przyczyn technicznych może zostać przesunięty na koniec kolejki, a następny start zostaje przesunięty o trzy minuty.

 

KLASYFIKACJA ZAWODNIKÓW

1. Rywalizacja w jeździe konkursowej „Gymkhana GP” odbywa się w dwóch klasach: amatorów i „pro”.

2. Klasyfikacja na klasy jest płynna i może ulegać zmianom w ciągu sezonu.

3.Metoda klasyfikacji zawodników:

- po każdej rundzie tworzona jest tabela najlepszych czasów osiągniętych przez zawodników, bez podziału na klasy; z tak powstałej tabeli zostaje wyłoniona część wspólna obejmująca czasy od najlepszego amatora do najsłabszego „pro”

- awans do klasy „pro” zapewnia:

: jednorazowe znalezienie się w górnym kwintylu części wspólnej

: dwukrotne (w sezonie) znalezienie się w górnym kwartylu

: trzykrotne (w sezonie) znalezienie się powyżej mediany

- spadek do klasy amatorów powoduje:

: trzykrotne (w sezonie) znalezienie się w dolnym kwintylu części wspólnej

4. W przypadku zawodników z zagranicy, zajęcie miejsc 1-8 w klasyfikacji generalnej lokalnych zawodów gymkhany w danym kraju powoduje automatyczny przydział do klasy PRO.

5. Podziału na klasy dokonuje organizator.

6. Ilość zawodników kwalifikujących się do klasy “pro” może zostać ograniczona decyzją organizatora cyklu.

7. Decyzją organizatora, na danej rundzie można przyznać wyróżnienia w dodatkowych kategoriach.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA

1. Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane są na podstawie kolejności czasu uzyskanego w klasyfikacji końcowej z pominięciem podziału na klasy.

2. Punktowanych jest pierwsze 15 miejsc, wg następującej zasady: 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

3. Do klasyfikacji generalnej uwzględnia się wyniki zawodnika: - z całego sezonu, jeśli w sezonie odbędzie się 4 lub mniej rund, - z pominięciem jednej rundy, w której osiągnął swój najsłabszy wynik lub nie uczestniczył, jeśli w sezonie odbędzie się więcej niż 4 rundy.

4. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów na koniec sezonu przez dwóch najlepszych zawodników o miejscu końcowym decyduje dogrywka. 

 

KONKURS GP8

1. Konkurs GP8 jest rozgrywany przed przejazdami konkursowymi Gymkhana GP lub w ich przerwie

2. Uczestnik imprezy musi posiadać ważny na terenie Polski dokument uprawniający do jazdy motocyklem lub motorowerem.

3. Uczestnicy GP8 są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminu imprezy Gymkhana GP

4. Każdy z uczestników, ma za zadanie w jak najkrótszym czasie wykonać serię pięciu ósemek w znormalizowanym układzie: odległość między pachołkami 12 m, odległość pierwszego pachołka do pachołka między kopertami startu i mety 3m, wielkość koperty startu i mety analogicznie do konkursu Gymkhana GP.

5. Każdy zawodnik ma prawo do dwóch przejazdów.

6. Wygrywa zawodnik, który uzyska najlepszy czas jednego przejazdu

7. W przypadku, gdy dwóch zawodników osiągnie ten sam wynik rozstrzygający jest czas drugiego z przejazdów.

8. Zasady dotyczące pomiaru czasu są analogiczne do zasad przejazdów konkursowych Gymkhana GP

9. Zawodnik startujący na motocyklu podstawionym przez organizatora ma prawo do wykonania tuż przez przejazdem trzech ósemek rozgrzewkowych na ósemce konkursowej, jeśli nie ma możliwości ustawienia oddzielnej ósemki rozgrzewkowej.

 

PRZEPISY OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje w trakcie całej imprezy Gymkhana GP.

2. Regulamin określa zasady i warunki udziału w imprezie oraz zasady odpowiedzialności osób korzystających z obiektu, gdzie odbywa się Gymkhana GP, w przypadkach naruszenia przepisów niniejszego regulaminu. Przepisy dotyczą zarówno osób biorących udział w imprezie, jak również widzów i obsługi.

3. Udział w imprezie wymaga zgody organizatorów. W tym celu uczestnik zobowiązany jest do podpisania stosownego oświadczenia.

4. Udział w imprezie Gymkhana GP wymaga wcześniejszego zapoznania się z „Regulaminem”, który jest dostępny na miejscu imprezy oraz na stronie internetowej imprezy.

5. Organizator ma prawo do pobierania opłat za udział w zawodach.

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do dobrowolnego wylegitymowania się celem potwierdzenia danych personalnych w oświadczeniu.

7. Za bezpieczeństwo, ład i porządek w czasie całej imprezy odpowiedzialne są wyznaczone przez organizatora osoby funkcyjne, których poleceń każdy z zawodników lub uczestników imprezy ma bezwzględnie przestrzegać

8. Osoby funkcyjne są uprawnione (także przy użyciu środków technicznych) do kontroli osób podczas wejścia oraz w każdym czasie trwania zawodów lub imprezy, celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyku albo wskutek posiadania broni lub przedmiotów niebezpiecznych.

9. Osoba w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, stwarzająca możliwość zagrożenia dla innych osób lub obiektu, będzie usunięta z obiektu przez osoby funkcyjne lub inne osoby upoważnione przez organizatorów.

10. W uzasadnionych przypadkach, osoby funkcyjne mają prawo do zaostrzenia kontroli zwłaszcza w zakresie wnoszenia /posiadania/ niedozwolonych przedmiotów.

11. Zabraniania się posiadania przy sobie: niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych oraz ich spożywania, broni palnej, białej, chemicznej, wyrobów pirotechnicznych

12. Na terenie obowiązuje bezwzględny zakaz zażywania środków odurzających i picia alkoholu.

13. Na całym terenie imprezy (tor, drogi dojazdowe, place, parkingi, część wystawowa) obowiązuje całkowity zakaz „palenia gumy”.

14. Każdy z uczestników imprezy bierze w niej udział na własne ryzyko i własną odpowiedzialność

15. Osoba powodująca zagrożenie w trakcie imprezy będzie wykluczona z jazdy i usunięta z terenu imprezy, a w przypadku spowodowania strat materialnych pociągnięta będzie do odpowiedzialności karnej i finansowej.

16. Osoba biorąca udział w imprezie musi bezwzględnie przestrzegać w/w zasad, ewentualnych dodatkowych poleceń upoważnionego pracownika organizatora lub wyznaczonych osób funkcyjnych oraz ogólnych zasad BHP i p.poż.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA WIDZÓW W GYMKHANA GP

1. Widzowie oraz osoby postronne mogą przebywać jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez organizatora

2. Osoba nietrzeźwa, stwarzająca ryzyko spowodowania niebezpieczeństwa oraz osoba posiadająca przy sobie przedmioty niebezpieczne wymienione w Regulaminie nie ma prawa wejścia ani przebywania na terenie imprezy i zostanie z obiektu wydalona.

3. Widzowie imprezy, zobowiązani są do:

• Przebywania w czasie imprez wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

• Przestrzegania bezwzględnie zakazu wchodzenia na tor – nie przekraczania ogrodzenia toru.

• Zachowania szczególnej ostrożności w czasie poruszania się po terenie imprezy Gymkhana GP.

• Stosowania się do poleceń osób funkcyjnych, zarządzeń straży pożarnej, straży miejskiej oraz spikera.

4. Widzom zabrania się:

• Przebywania w miejscach innych niż do tego przeznaczone.

• Wnoszenia i posiadania na terenie imprezy Gymkhana GP: napojów alkoholowych, broni wszelkiego rodzaju - przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski, ogni sztucznych, rac, świec dymnych i innych środków pirotechnicznych, pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących.

• Ponadto zakazuje się: rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren toru, rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób, wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów np. tor, pomieszczenia organizatora, malowania i oklejania elementów wystroju lub zabudowy imprezy, sprzedawania towarów, biletów, gazetek i druków, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody organizatora - zaśmiecania obiektu w inny sposób wywieszania na ogrodzeniach: flag i transparentów bez pisemnej zgody organizatora

5. Zabrania się prowadzenia promocji i sprzedaży jakichkolwiek marek i towarów bez zgody organizatora.

 

PRZEDSTAWICIELE MEDIÓW

1. Dziennikarze i przedstawiciele mediów mogą przebywać w miejscach niedostępnych dla widzów pod warunkiem:

• uzyskania akredytacji dziennikarskiej w biurze zawodów,

• noszenia na sobie wydanej lub zaaprobowanej przez organizatora kamizelki odblaskowej,

• bezwzględnego stosowania się do zasad poruszania się po miejscach niedostępnych dla widzów, zasad bezpieczeństwa i poleceń osób funkcyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie odstępstwa od powyższych reguł muszą być indywidualnie ustalane z organizatorem.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie sezonu.

3. Informacja o zmianach regulaminu będzie publikowana na stronie internetowej.